Vedtægter for Væksthuset Liljen

 

§1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Væksthuset Liljen – herefter betegnet Væksthuset Liljen.

Stk. 2 Væksthuset Liljen hjemsted er Kalundborg Kommune

Stk. 3 Væksthuset Liljen er medlem af Landsforeningen af Væresteder

 

§ 2 Formål

Stk. 1 Væksthuset Liljens formål er at tilbyde sociale og kulturelle aktiviteter samt motion til socialt udsatte borger, med henblik på at udvikle og styrke deres sociale netværk og kompetencer samt at højne deres sundhed. Væksthuset Liljen er desuden et aktivt fællesskab, fri for alkohol og stoffer.

Stk. 2 Væksthuset Liljen tilstræber at støtte og hjælpe så mange mennesker som muligt med de midler, kompetencer og kvalifikationer som Væksthuset Liljen kan mønstre

Stk.3 Vi arbejder ud fra værestedstanken, som er et fælles værdigrundlag for landets væresteder.

Stk. 4 At have relation og samarbejde med Misbrugscenteret, Landsforeningen af Væresteder (LVS) og landets øvrige væresteder

 

§ 3 Medlemskreds

Stk. 1 Som bruger er en hver velkommen, som har vilje og lyst til et aktivt fællesskab, fri for alkohol og stoffer

Stk.2 Medlemskab kræves for at deltage i aktiviteter, arrangementer og begivenheder.

Stk. 3 Som medlem optages enhver myndig person som har vilje og lyst til at arbejde for Væksthuset Liljens formål

Stk. 4 Medlemskabet giver brugerindflydelse i Væksthuset Liljen samt tale og stemmeret på ”Hus møder” og til generalforsamlingen

Stk. 5 Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og retningslinjer samt leve op til foreningens formålsbestemmelse

Stk. 6 Optagelse af støttemedlemmer kan ske uanset alder. Støttemedlemskab giver ikke adgang til aktiviteter, arrangementer og begivenheder, men er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Stk. 7 Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser i henhold til vedtægterne og ordensreglerne.

Stk. 8 I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

 Stk. 9 I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 Stk. 10 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.

 Stk. 11 Foreningens generalforsamlingen fastsætter indmeldelsesgebyr for et år ad gangen. Da vi er en ”Non profit forening” betales der intet kontingent. 

 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1 Generalforsamlingen er Væksthuset Liljens højeste myndighed.

Stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af maj måned. Der indkaldes med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved opslag i Væksthuset Liljen.

Stk. 3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle brugere, der har indbetalt indmeldelsesgebyr og ikke er i kontingent restance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Formandens beretning
  4. Regnskabsaflæggelse
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr og årligt kontingent
  7. Godkendelse af budget
  8. Valg af bestyrelse samt suppleanter
  9. Valg af revisorer

10. Eventuelt

Stk. 5 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

Stk. 6 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelses.

Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med 2/3 deles flertal af de gyldige afgivende stemmer ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning, når dette begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er forslået flere end det antal der skal vælges, foretages der altid skriftlig afstemning og der anvendes reglen om 2/3 deles flertal

 

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og afholdes når mindst 1/3 af brugerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger herefter.

Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

 

§ 6 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udføres af bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode, så der hvert år vælges 3 til bestyrelsen. I ulige år vælges 1. og 3. medlem, i lige år vælges 2. og 4. medlem, det 5. medlem er på valg hvert år. Der vælges lige så 2 suppleanter hvert år.

Stk. 2 Bestyrelsen leder Væksthuset Liljen i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger samt gældende lovgivning og regler

Stk. 3 Som udgangspunkt er bestyrelsens arbejde og ansvar fælles (kollektivt og solidarisk) Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær. Alle tillidsposter er gældende frem til næste generalforsamling.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg til varetagelse af specifikke opgaver.

Stk. 5 Formanden og i hans fravær næstformanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker mundtligt og aftales nærmere, når formanden eller blot et af bestyrelsens medlemmer finder det nødvendigt.

 

§ 7 Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1 Væksthuset Liljens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3 Væksthuset Liljen kan give gaver a’ 300,- til fejring af runde mærkedage, mærkesager, fødselsdage hos medlemmer samt samarbejdspartner

Stk. 4 Væksthuset Liljens regnskab varetages af kassereren og formanden, der tillige fører Væksthuset Liljens medlemsregister.

Stk. 5 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

  

§ 8 Midler, Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1 Væksthuset Liljens hidrører fra indmeldelsesgebyr og kontingent fra støttemedlemmer, og kan derudover fremskaffes ved diverse bidrag, indsamlinger, arv, gaver eller anden form for indtægt.

 Stk. 2 Væksthuset Liljen tegnes udadtil ved underskrift af Formanden, kasseren og sekretæren. Ved optagelse af lån tegnes Væksthuset Liljen af den samlede bestyrelse.

 Stk. 3 Det påhviler ikke Væksthuset Liljens bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler Væksthuset Liljen.

 Stk. 4 Væksthuset Liljens midler i form af kontant beholdning samt bankkonto med tilhørende visa-dankort administreres af Væksthuset Liljens formand og kasserer.

  

§ 9 Vedtægtsændringer

Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgå af dagsordenen.

Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den Generalforsamling, hvorpå disse er vedtaget.

 

§ 10 Opløsning

Stk. 1 Opløsning af Væksthuset Liljen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2 Ved opløsning tilfalder Væksthuset Liljens eventuelle aktiver …………….. efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

§ 11 Datering

Stk. 1 Foreningen blev stiftet d. 18. maj 2015.

Stk. 2 Således vedtaget på Væksthuset Liljens ekstraordinære generalforsamling

 

Kalundborg den, 29. februar 2020

Vedtægter for Væksthuset Liljen

Kalundborg, den 29. februar 2020